ACUDAM el 2016 va dissenyar “El Pla d’Igualtat” de la nostra entitat el qual té com a finalitat la incorporació, promoció i plena normalització de les dones en l’àmbit laboral i aprofitar les potencialitats del conjunt de la plantilla independentment del seu sexe.

El Pla d’Igualtat d’ACUDAM ha estat registrat i acceptat pel Registre de Plans d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya amb n* PI-REG-157-2018. Convertint-la en la primera entitat d’ALLEM en fer-ho. Alhora també es converteix en  la tercera entitat o empresa de la demarcació de Lleida en registrar-lo  i que sigui acceptat per la Generalitat.

Podeu consultar la resta de plans registrats i acceptats en aquest enllaç.

PLA D’IGUALTAT   D’OPORTUNITATS  HOMES-DONES

 

PLA D’ACCIÓ PER A  LA INCORPORACIÓ DE MESURES D’IGUALTAT

Les fases realitzades  fins al moment han estat:

  • 2016 – Creació del Pla Igualtat.
  • 2017 – Creació del Pla d’Acció per a la incorporació de mesures d’igualtat.

Fases 2017-2018:

  • Difusió del Pla de forma interna i externa.
  • Formació als treballadors/es de l’entitat en relació al Pla d’Igualtat.
  • Acceptació del Pla al Registre de Plans d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.

Aspectes com la responsabilitat social, la igualtat en l’accés laboral, la valoració no discriminatòria dels llocs de treball, la prevenció de l’assetjament sexual, l’ús no sexista del llenguatge, la conciliació de la vida familiar amb la vida laboral, i tot allò que afecta la igualtat entre homes i dones podrà ser abordat per l’ACUDAM amb més eficàcia a partir de la implementació d’aquest pla.

Es destaca que l’aposta de les empreses per la nova cultura de gestió basada en criteris ètics i en el compromís social, són el principal impulsor dels plans d’igualtat que s’enquadren en el marc de la llei orgànica 372.007 de 22 de març per a la Igualtat efectiva de dones i homes. És en aquesta llei on es cita expressament els deures de les empreses de respectar el principi d’Igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral, i es contempla específicament el deure de negociar plans d’igualtat a les empreses de més de 250 treballadors i treballadores.