Política privacitat

El responsable del tractament de les teves dades personals és:

Associació Comarcal d’Urgell d’Ajuda al Minusvàlid (en endavant ACUDAM)  amb CIF G25014036, amb domicili social a C/ Ferrer i Busquets número 2 de Mollerussa (Lleida) amb CP: 25230. Amb adreça de correu info@acudam.com

Qui és i què fa el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades?

És el responsable de vetllar amb diligència pel compliment del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea. Pots contactar amb la nostra delegada de protecció de dades a l’adreça electrònica dpd@acudam.com

Finalitats del tractament:

Tramitar la consulta/sol·licitud per vostè plantejada.

Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers i/o  similars.

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són dades necessàries per tal de mantenir el contacte amb vostè:

–            Nom

–            Cognoms

–            DNI

–            Correu electrònic

–            Telèfon

–            Adreça postal

I dades necessàries per fer transaccions econòmiques si és que la relació que tenim o hem tingut ha estat com a client, donant i/o proveïdor:

–            Aportació econòmica / import de venda o compra realitzada

–            Número de compte bancari

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

 Finalitat del tractament

Tractem les dades dels nostres clients, usuaris,  socis, voluntaris, donants, proveïdors i  col·laboradors amb aquestes finalitats:

–     Enviar informació sobre ACUDAM via telèfon, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.

–     Demanar donatius, increments de quota i altres tipus participació (signatura de campanyes, compra dels nostres productes …)

–     Invitar a actes o esdeveniments organitzats per ACUDAM.

–     Realitzar enquestes de satisfacció.

–     Prestar el servei que ens has contractat o mantenir la relació comercial.

–     Dur a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació que ens has proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per medis electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada de Protecció de Dades (dpd@acudam.com) o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça.

Per quina raó podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb ACUDAM com a clients, usuaris,  socis, voluntaris, donants, col·laboradors i proveïdors, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’ACUDAM similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Quan i quins motius podem facilitar les teves dades a terceres?

–     Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que ACUDAM està subjecta per la seva activitat.

–     Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en que tu voluntàriament participis.

–    Proveïdors que per prestar un servei a ACUDAM precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que ACUDAM els hagi contractar.

Si en el futur ACUDAM realitzés altres cessions de dades personals, te n’informaria oportunament.

Realitzem transferències internacionals de dades?

ACUDAM  no realitza transferències internacionals de dades personals.

Quant temps guardarem les teves dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb ACUDAM i, després de finalitzar la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació.

Les seves dades personals es conservaran mentre es tramita la seva consulta/sol·licitud, i per a la finalitat de l’enviament de publicitat, mentre no es revoqui el consentiment per a això, en aquest cas, les dades se suprimiran, entenent supressió com a bloqueig dels mateixos, en aquest sentit, les dades bloquejades quedaran a disposició exclusiva del tribunal, el Ministeri Fiscal o altres Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i pel termini de prescripció de les mateixes.

Drets:

Exercici de drets: si desitja exercitar els drets que li assisteixen d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament, li preguem remeti un escrit dirigit a ACUDAM, a l’adreça indicada anteriorment, o al correu electrònic dpd@acudam.com, amb la referencia Protecció de Dades Usuàries web, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

Dret retirada consentiment: vostè pot revocar a qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a ACUDAM  a l’adreça indicada anteriorment, o al correu electrònic dpd@acudam.com, amb la referencia Protecció de Dades Usuàries web, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, sense que aquesta revocació del consentiment afecti al tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Reclamació: En tot cas, vostè podrà, si entén que els seus drets han estat vulnerats, interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili en carrer Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, telèfon 901 100 099, i lloc web agpd.es

.