ASSOCIACIÓ COMARCAL URGELL D’AJUDA AL MINUSVÀLID, informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ASSOCIACIÓ COMARCAL URGELL D’AJUDA AL MINUSVÀLID

C.I.F.: G25014036

Domicili: C/ FERRER I BUSQUETS, 2 – 25230 MOLLERUSSA (LLEIDA).

Inscrit en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 178.

Telèfon: 973710404

Correu electrònic: info@acudam.com

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’Associació, d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un delegat/ada de Protecció de Dades (DPD). El correu electrònic de contacte és: dpd@acudam.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l’Usuari són utilitzats amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

Finalitat del tractamentBase jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta.Interès legítim de la Societat per a atendre els requeriments d’informació a través de la web. Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Crear i gestionar el teu registre com a Usuari.Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.    
Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat a través de la nostra webConsentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.   Considerem que tenim un interès legítim per a realitzar les comprovacions necessàries per a detectar i prevenir possibles fraus quan realitzes una compra.   Execució d’un contracte.
Realitzar la gestió comptable.Execució d’un contracte.
Complir amb les obligacions fiscals vigents.Compliment d’obligacions legals que ens siguin aplicable.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web.Interès legítim de la Societat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitat del tractamentBase jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta.Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Crear i gestionar el teu registre com a Usuari.Tractarem les teves dades durant el temps en què mantinguis la condició d’usuari registrat (és a dir, fins que decideixis donar-te de baixa).
Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat a través de la nostra webTractarem les teves dades durant el temps necessari per a gestionar la compra dels productes o serveis que hagis adquirit, incloent-hi possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular.
Realitzar la gestió comptable.Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.
Complir amb les obligacions fiscals vigents.Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web.Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

DESTINATARIS DE LES  DADES

Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals al fet que ACUDAM està subjecta per la seva activitat.

– Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per al compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en què tu voluntàriament participis.

– Proveïdors que per a prestar un servei a ACUDAM requereixin accedir a les dades per a la prestació de serveis que ACUDAM els hagi contractat.

Si en el futur ACUDAM realitzés altres cessions de dades personals, t’informaria oportunament.

DRETS DELS USUARIS

L’usuari té dret a:

• Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

• Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.

• Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

• Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, i en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.

• Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. les dades es lliuressin de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.

• Dret a retirar el consentiment prestat.

• Dret a reclamar davant l’agència espanyola de protecció de dades.

L’Usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l’adreça de correu següent: dpd@acudam.com, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals seran facilitats pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal, en tal caso El Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat d’aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals.

Els Usuaris, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.