PROTOCOL DE PREVENCIÓ EN CAS D’ASSETJAMENT MORAL I SEXUAL DE L’ACUDAM (30.04.21)

Posem a disposició de totes les persones que participen  de l’Associació el “Protocol de prevenció en cas d’assetjament moral i sexual”.

La direcció dels Serveis d’Atenció a les Persones (Rosa Morera) va dissenyar el protocol per l’ACUDAM que avui en dia és obligatori en totes les empreses i organitzacions de més de 50 persones treballadores. A causa de diferents situacions i posteriorment a la pandèmia es va veure condicionada la seva difusió.

Té per objectius establir mecanismes de prevenció de les conductes d’assetjament moral i sexual i aconseguir un entorn segur i respectuós amb totes les persones. També estableix un procediment àgil i eficient amb garanties d’imparcialitat, confidencialitat i transparència que permet canalitzar les queixes i facilitar la resolució dins de la mateixa entitat.

PE_web__02_05-2

Descarregar protocol (PDF) 

En cas de voler realitzar una denúncia canalitzada per l’ACUDAM, podeu descarregar-vos i complimentar el document “MODEL DE DENÚNCIA FORMAL“. Aquest document de denúncia el podeu lliurar a l’assessor/a confidencial que cregueu convenient (més endavant es detalla qui són) o dipositar-lo de forma anònima en una de les bústies habilitades per l’ocasió que trobareu en els 3 centres (Habitatges, Taller ACUDAM i Centre Especial de Treball).

El protocol estableix 3 persones assessores/es confidencials que estan a disposició de tothom oferint informació, assessorament i suport davant de situacions d’assetjament moral i sexual. Aquest persones són:

  • Esther Temprado, representant del CET ACUDAM.
  • Albert Cardona, representant de l’STO ACUDAM.
  • Mireia Solsona, representant dels Serveis d’Habitatge ACUDAM.

ACUDAM disposa de la “Comissió  per a la prevenció de situacions d’assetjament moral i sexual” que vetlla pel bon funcionament del protocol i de les diferents accions que es deriven d’aquest. La comissió està formada per:

  • Esther Temprado, representant del CET ACUDAM.
  • Albert Cardona, representant de l’STO ACUDAM.
  • Mireia Solsona, representant d’Habitatges ACUDAM.
  • Rosa Mari Lahuerta, representant del Comitè d’Empresa.
  • Antonieta Capell, representant de la Junta de l’ACUDAM.

Properes accions

 Adaptació del protocol en lectura fàcil.

 Creació d’una bústia virtual anònima que també recollirà les possibles denúncies.