El Pla Estratègic de l’ACUDAM  aborda els principals reptes de l’entitat:
  • Reforçar el Centre Especial de Treball com a font clau de finançament propi, mantenint-ne la seva competitivitat.
  • Diversificar les fonts de finançament per disminuir la dependència excessiva de les subvencions.
  • Ajustar la cartera de serveis al nou context socioeconòmic: disminució dels ingressos públics i envelliment dels usuaris.
  • Augmentar la visibilitat i millorar la percepció extern d’ACUDAM.
  • Millorar la coordinació interna entre equips, serveis i seccions.
  • Adaptar l’estructura organitzativa i de funcionament als reptes actuals.

Versió 14/07/15 Document elaborat per l’equip MOMENTUM, en base les sessions participatives amb l’equip de l’ACUDAM.