OFERTA LABORAL TANCADA – SUBSTITUCIÓ MONITOR/A TORN DE NIT DEL SERVEI HABITATGES ACUDAM PER PERÍODE DE VACANCES (DEL 24 DE JULIOL AL 15 D’OCTUBRE).

Lloc de treball:  Servei Habitatges ACUDAM.

Torn: nocturn.  

Nombre de llocs de treball: 1.

Durada del contracte: del 24 de juliol al 15 d’octubre de 2023.

Jornada: 35 hores setmanals en torn de nit (entre setmana i caps de setmana alterns).

Tasques:

Sota la supervisió de la direcció del servei, les seves responsabilitats principals seran:

 • Treballar en el compliment del pla d’atenció individual conjuntament amb la persona resident.
 • Participar en l’actualització i el registre de la informació que es té de la persona resident.
 • Supervisar, si escau, que la persona realitzi les activitats de la vida diària: llevar-se, vestir-se, despullar-se, fer-se la higiene personal, cobrir les necessitats fisiològiques i alimentar-se, etc.
 • Facilitar el procés educatiu i assistencial de les persones reforçant les seves potencialitats d’acord amb l’equip interdisciplinari del centre.
 • Facilitar la promoció de les capacitats d’autonomia, control i domini sobre la pròpia vida de la persona resident.
 • Procurar el seguiment dels horaris.
 • Suport, si escau, a l’alimentació. Vetllar pel seguiment dels menús i els hàbits saludables.
 • Intervenir en les situacions que es puguin presentar quan la dinàmica relacional ho requereixi.
 • Supervisar i/o administrar el tractament farmacològic d’acord a les indicacions de la responsable higiènico-sanitària.
 • Tasques vinculades amb la bugaderia del servei  i algunes accions de neteja del mateix.
 • Contenir, resoldre i notificar els conflictes i incidències relacionades amb els residents.
 • Assignar i supervisar tasques i responsabilitats del/de la persona atesa.
 • Suport, si escau, a l’administració del tabac i del diner de butxaca de la persona resident.
 • Atendre el comportament de la persona, en especial, en aquells aspectes relacionats amb el seu estat de salut per tal de detectar possibles canvis.
 • Utilització dels mitjans tècnics dels que disposi l’habitatge (grues, cadires de bany, llits articulats, etc.).
 • Donar suport i/o acompanyament de la persona en les sortides d’oci i lleure.
 • Participar en el compliment del pla d’atenció individual.
 • Participar en l’execució del programa d’activitats del servei que utilitzi la persona.
 • Coordinar-se amb tot l’equip de professionals per contribuir en la millora de l’organització i funcionament d’aquest.
 • Participar en el compliment dels protocols.
 • Col·laborar en la preparació i la implementació dels programes i activitats individuals i comunitàries planificades per l’equip.

Requisits de la persona candidata:

 • Organitzada, metòdica i gestora dels temps.
 • Caràcter afable.
 • Habilitats comunicatives escrites i verbals.
 • Habilitat per treballar en equip.
 • Responsable i curosa amb les terceres persones.

Requisits formatius de la persona candidata:

En el Servei Habitatge es requereix com a formació base: Títol CFGM Atenció a persones en situació de dependència o similar, Títol d’auxiliar d’infermeria,  CFPM At. Sociosanitària, l’ACREDITA’T, altres graus universitaris relacionats en l’àmbit social, educatiu o de la salut.

Pel que fa als monitors/es de cap de setmana al Servei d’Habitatges s’accepta si estan cursant un grau universitari o el CFPM d’Atenció Sociosanitària.

Categoria i retribució: Monitor/a. Retribució segons conveni.

Interessat/ada envia el teu currículum vitae a info@acudam.com indicant l’oferta laboral en què et vols presentar (Monitor/a Servei Habitatges torn de nit ).

Política de privacitat.