CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 – 22/07/21

Dia: 22 de juliol de 2021  

Hora: les 18:30 h de la tarda

LLOC: Taller ACUDAM (C/Ferrer i Busquets núm. 2, Mollerussa)

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assembla General celebrada l’any 2020.

2. Celebració de les eleccions per la renovació parcial de la Junta Directiva.

3. Informe dels serveis:        

         a)   Llars i Residència Acudam

         b)  Centre Ocupacional (STO)

         c)   Centre Especial de Treball (USAP)                         

        d)   Esport i Lleure

4. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes consolidats de tota l’Associació, corresponents a  l’exercici 2020. 

5. Proposta d’aplicació de tots els excedents a romanent o fons de reserva.

6. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’Associació per a l’exercici 2021.

7. Presentació del nou gerent.

8. Aprovació o censura de l’actuació de la Junta Directiva durant l’exercici 2020.

9. Torn obert de paraules.

10. Paraules de cloenda per part  de la Presidenta.

Mollerussa, 14 de juny de 2021.

LA JUNTA.