CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020 (22.07.20)

El divendres 31 de juliol de 2020 tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària de la nostra entitat a les 18:00h de la tarda.

Lloc: Taller ACUDAM (C/Ferrer i Busquets, núm. 2, Mollerussa).

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assembla General celebrada l’any 2019.

2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes consolidats de tota l’Associació, corresponents a  l’exercici 2019. 

3. Proposta d’aplicació de tots els excedents a romanent o fons de reserva.

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’Associació per a l’exercici 2020.

5. Aprovació o censura de l’actuació de la Junta Directiva durant l’exercici 2019.

6. Torn obert de paraules.