CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019

Dia: 28 de març de 2019
Hora: les 18:30 de la tarda

LLOC: Taller ACUDAM. (c/Ferrer i Busquets, núm. 2, MOLLERUSSA)

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assembla General celebrada
l’any 2018.
2. Celebració de les eleccions per la renovació parcial de la Junta Directiva
3. Informe de cadascun dels Centres d’Acudam.
a) Llars i Residència Acudam
b) Centre Ocupacional (STO)
c) Centre Especial de Treball (USAP)
d) Esport i Lleure
e) Altres serveis (transport, menjador…)
4. Informe gerència
5. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes consolidats de tota
l’Associació, corresponents a l’exercici 2018.
6. Proposta d’aplicació de tots els excedents a romanent o fons de reserva.
7. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’Associació per a
l’exercici 2018
8. Aprovació o censura de l’actuació de la Junta Directiva durant l’exercici
2018.
9. Torn obert de paraules.
10. Paraules de cloenda per part de la Presidenta.

 

Document CONVOCATÒRIA 

Document ORDRE DEL DIA