Titularitat de la web


El domini www.acudam.org es troba registrat i és propietat de l’ASSOCIACIO COMARCAL URGELL D’AJUDA AL MINUSVÀLID (en endavant, ACUDAM ), amb domicili social a Mollerussa, C/ Ferrer i Busquets n* 2  i amb C.I.F. G-25014036.

Termes i condicions d’ús


La present lloc web té un caràcter merament informatiu i per a ús personal de l’usuari. L’accés i navegació a aquesta pàgina web li atorga la condició d’usuari i implica l’acceptació i el coneixement ple del present avís legal. Si no accepta l’avís legal, haurà d’abstenir-se d’accedir o d’utilitzar la web. L’avís legal i/o les condicions del servei, podran ser modificades quan ACUDAM ho consideri oportú o quan es produeixin canvis legislatius o tecnològics. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web.

Continguts i propietat intel·lectual


Els continguts que es mostren a la web són vigents a la data de la seva última actualització, reservant-se ACUDAM les facultats de modificar-los, actualitzar-los o eliminar-los en qualsevol moment, sense que això pugui donar dret a cap reclamació o indemnització.  ACUDAM realitzarà tots els esforços per a garantir l’accés i disponibilitat de la web. L’usuari reconeix que els continguts de la web són de titularitat exclusiva de l’ACUDAM. Es prohibeix, excepte autorització expressa del titular de la web, la modificació, descàrrega, transmissió, còpia, reproducció, explotació, comunicació, distribució o transformació dels continguts del lloc web. L’accés a la web no implica, en cap cas, que l’usuari tingui dret sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, marques, noms comercials o altres signes distintius que apareixen al portal, els drets dels quals corresponen a l’ACUDAM. Alguns dels continguts de la web poden ser descarregats per l’usuari sempre que sigui per a ús privat i sense finalitat comercial.

Links


ACUDAM posa a disposició dels usuaris de la web una sèrie de “links” de proveïdors a efectes merament informatius. ACUDAM no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap altres llocs o pàgines web que es puguin incloure en aquestes webs, sent l’usuari qui accedeix sota la seva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que existeixin en aquests.

Responsabilitat


L’accés a www.acudam.org és voluntari i responsabilitat exclusiva dels usuaris.  ACUDAM no es responsabilitza del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquesta web. Tanmateix,  ACUDAM no es farà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal.  ACUDAM no garanteix la inexistència de virus informàtics o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquesta web o dels enllaços, per tant ACUDAM  no es responsabilitza dels perjudicis que poguessin causar.

Política de privacitat i protecció de dades


D’acord amb els articles 21 i 22 de la Llei 34/2002, de 21 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals s’incorporen en el fitxer CORREU propietat de ASSOCIACIO COMARCAL URGELL D’AJUDA AL MINUSVÀLID – ACUDAM, amb la finalitat de mantenir una relació professional amb els subjectes implicats. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades dirigint-se per escrit a l’adreça, Cl. Ferrer i Busquets, 2, 25230 MOLLERUSSA, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat. Aquest missatge està sotmès a les regulacions establertes per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

ACUDAM garanteix la confidencialitat de les dades recaptades i l’adopció de les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb la legislació vigent, i es compromet a no utilitzar les dades amb finalitats incompatibles a les indicades i a no comunicar o cedir, llevat de les excepcions legalment previstes, les dades de caràcter personal. L’usuari garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzades i es compromet a comunicar a l’ACUDAM qualsevol rectificació o modificació en aquestes. En el supòsit que l’usuari faciliti dades d’una o vàries persones, aquest es fa responsable de l’acreditació del dret d’informació i del consentiment, de la licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Llei aplicable i jurisdicció


Les presents condicions generals s’interpretaran i regiran d’acord la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol litigi, controvèrsia o diferència que estigui relacionada amb l’accés o utilització del present lloc web, seran competents els Jutjats i Tribunals de Lleida, renunciant expressament, tant ACUDAM  com l’usuari, a qualsevol altre fur que els hi pugui correspondre.