.

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) atén a persones amb discapacitat intel·lectual que presenten més necessitats de suport. Aquí es compagina l’Ocupació Terapèutica (OT) amb diferents activitats d’Ajustament Personal i Social (APS) per tal de potenciar al màxim les seves competències.

Ocupació Terapèutica: es concreta amb tasques diferents (engarçar cortina, manipulats, envasat de ferreteria…) es realitza de dilluns a divendres i ocupa el 50% de la jornada laboral. L’exigència per a cada usuari està en relació a les seves possibilitats, característiques i habilitats personals i , sobretot, en relació a les seves necessitats de suport. En cap cas hi ha finalitat lucrativa.

Ajustament Personal i Social (APS) , compren l’altre 50 % de la jornada laboral i es compren d’una sèrie d’activitats dirigides a potenciar les capacitats dels usuaris i garantir un bon desenvolupament en tots els nivells possibles.

  • Activitats físiques i de salut
  • Activitats cognitives i de comunicació i per a la vida diària
  • Activitats per a l’envelliment

                         Informació places del servei a gener de 2018

  STO ENVELLIMENT ACTIU (STO EA) 

És una unitat creada l’any 2004, per tal de donar resposta a les noves necessitats dels usuaris.

Aquest grup està format per persones que presenten peticions reiterades de descans, poques o cap gana de participar en l’OT i en les APS.

Criteris d’inclusió:

  • Envelliment
  • Deteriorament físic i cognitiu
  • Persones amb pluridiscapacitat i/o persones amb un alt nivell de suport

STO AUTOGESTORS

És un servei que acull persones en edat avançada que per motius diversos (tenir complerta l’edat de jubilació, invalidesa, incapacitació, deteriorament cognitiu o físic) han deixat de dur a terme activitats laborals al CET, així com tampoc desenvolupen tasques d’ocupació terapèutica, o si més no, en realitzen en molt poca mesura. S’atén a persones grans amb discapacitat intel·lectual, que requereixen un nivell de suport limitat o intermitent, amb un cert grau d’autonomia i que tenen capacitat de decisió i elecció.

El 2016 es decideix desdoblar el grup en funció de les diferents necessitats de suport, STOAG1 i STOAG2.

Activitats que es desenvolupen

Professionals

APS Cognitives intel•lectuals i de comunicació.

APS de suport a la vida diària.

APS físiques i de salut

Cura personal

Salut

Utilització de la comunitat

Habilitats socials

Oci i lleure

Estimulació multisensorial

1 Directora del servei i psicòloga

1 Psicopedagoga

1 Treballadora Social

1 Coordinadora Mèdica – Física

2 Pedagogues

2 Fisioterapeutes

1 Tècnic d’activitat física

9 Monitors d’atenció directa